Dotacje dla gastronomii 2024: Inwestycje w dywersyfikację HoReCa z KPO

Nadszedł nabór wniosków o dofinansowanie dla firm z sektora HoReCa w ramach programu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Dostępne są środki finansowe sięgające nawet 540 tys. zł, które mogą być wykorzystane na zakup nowoczesnego sprzętu gastronomicznego, co pozwoli na modernizację lub rozwój Twojej działalności. Czy jesteś właścicielem restauracji, baru, pensjonatu, lub innego zakładu gastronomicznego lub hotelowego? Sprawdź, czy kwalifikujesz się do otrzymania dotacji z KPO

Artykuł przedstawia kluczowe informacje na temat dotacji z KPO dla sektora HoReCa:

 • Jaką maksymalną kwotę dofinansowania można otrzymać.
 • Kryteria kwalifikacyjne dla beneficjentów działania A1.2.1 KPO.
 • Przeznaczenie i możliwości wykorzystania przyznanych środków.

Dofinansowanie dla sektora gastronomicznego A1.2.1 KPO – szczegóły i regulacje finansowe

Dofinansowanie z KPO A1.2.1 dla sektora HoReCa to wyjątkowa okazja dla firm z branży gastronomicznej i hotelarskiej. Firmy mogą zdobyć do 540 tys. zł na rozwój działalności, w tym na zakup wyposażenia.

Jakie zasady obowiązują przy przyznawaniu tej dotacji? Jest to bezzwrotna dotacja w ramach pomocy de minimis. Wkład własny wynosi tylko 10%, a maksymalne kwalifikowalne koszty netto mogą osiągnąć 600 tys. zł. Oznacza to, że można uzyskać dotację do 540 tys. zł. Ważne jest, że w kosztach kwalifikowalnych nie jest uwzględniany podatek VAT

W ramach Inwestycji A1.2.1 KPO HoReCa, przedsiębiorstwa mogą liczyć na znaczące wsparcie finansowe:

  • Maksymalne koszty kwalifikowane wynoszą do 600 tys. zł.
  • Najwyższa możliwa dotacja może sięgnąć 540 tys. zł.
  • Minimalna wysokość dotacji to 50 tys. zł.
  • Dofinansowanie pokrywa do 90% kwalifikowalnych kosztów.
Dotacje dla gastronomii 2024: Inwestycje w dywersyfikację HoReCa z KPO

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Działanie KPO A1.2.1 HORECA jest skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branż gastronomicznej, hotelarskiej, turystycznej oraz kulturalnej, które doświadczyły znacznego spadku obrotów w latach 2020-2021 w wyniku pandemii.

Aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania, firma musi wykazać, że jej przychody zmniejszyły się o co najmniej 20% w roku 2020 lub 2021 w porównaniu do roku poprzedniego. Ponadto, przedsiębiorstwo musi spełniać kryteria definicji mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa oraz mieć możliwość otrzymania pomocy de minimis, która w ciągu ostatnich trzech lat nie przekroczyła łącznie 300 tysięcy euro.

Program finansowy został podzielony na 5 regionów, z których każdy obejmuje kilka województw. W momencie składania wniosku, firma musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa, z którego aplikuje o wsparcie.

Aby ubiegać się o dofinansowanie z inwestycji KPO A1.2.1, firma musi spełnić następujące kryteria:

  • Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze HoReCa, kultury lub turystyki, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do rejestru z właściwym kodem PKD.
  • Udokumentowany spadek obrotów o co najmniej 30% rok do roku, który miał miejsce w 2020 lub 2021 roku.
  • Zaliczenie do kategorii mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP).
  • Możliwość uzyskania pomocy de minimis, gdzie łączna wartość takiej pomocy przyznanej w ciągu ostatnich trzech lat (począwszy od 2024 roku) nie przekracza 300 tysięcy euro

Lista kodów PKD przedsiębiorstw, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

Dział 55 – ZAKWATEROWANIE

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego

Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE

79.11.A Działalność agentów turystycznych

79.11.B Działalność pośredników turystycznych

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Dział 85 – EDUKACJA

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ

91.02.Z Działalność muzeów

91.03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

acje z KPO dla gastronomii – na co można przeznaczyć środki?

Dotacje z KPO dla gastronomii – na co można przeznaczyć środki?

Wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności ma na celu pomóc w unowocześnieniu i urozmaiceniu prowadzonej działalności. Firmy z branży gastronomicznej i hotelarskiej mogą skorzystać z dotacji na inwestycje w sprzęt gastronomiczny, roboty budowlane, a także działania związane z zieloną i cyfrową transformacją.

Dodatkowo, środki z KPO mogą posłużyć do pokrycia kosztów szkolenia i przekwalifikowania pracowników, a nawet zakupu usług doradczych niezbędnych do modernizacji lub dywersyfikacji działalności.

Środki z dofinansowania można przeznaczyć na:

  1. Inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym:

   • roboty budowlane,
   • budowę nowych linii produkcyjnych,
   • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów lub usług,
   • inwestycje związane z zieloną transformacją oraz wykorzystaniem technologii cyfrowych.
  2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym:

   • szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników.
  3. Usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym:

   • opracowanie studium wykonalności,
   • opracowanie modelu biznesowego,
   • opracowanie procedur technicznych.

Korzystając z dotacji, możesz sfinansować np.:

 • zakup nowoczesnego wyposażenia gastronomii,
 • rozbudowę ogródka restauracyjnego,
 • wdrożenie odnawialnego źródła energii czy montaż klimatyzacji w lokalu.

Dofinansowanie to również szansa na zdywersyfikowanie zakresu działalności, np.:

 • wprowadzenie do oferty usług cateringowych,
 • rozszerzenie oferty kawiarni o zewnętrzny punkt gastronomiczny,
 • rozszerzenie oferty hotelu o organizację eventów na zewnątrz itp.

Dotacje na Ekspres do kawy!

Możesz w ramach dotacji z KPO dostać dofinansowanie na innowacyjny ekspres do kawy!
Takiego ekspresu nie powstydzi się żadne miejsce, parzy kawę wspaniale jest przyjazny dla baristów.
Przedstawiamy listę ekspresów które kwalifikują się do bezzwrotnych dotacji z KPO w ramach wymiany sprzętu na energooszczędny!

 -Victoria Arduino – Eagle One Prima

– Victoria Arduino – Eagle One

– Victoria Arduino – Eagle Tempo

– Victoria Arduino – Black Eagle Maverick

Jako oficjalny dystrybutor Victoria Arduino w Polsce mamy dla Ciebie najlepszą ofertę na ekspresy!

Dotacje z KPO na ekspres do kawy! Ekspres Victoria Arduino jest bardziej energooszczędny
Ekspres Victoria Arduino Eagle One

Ekspres Victoria Arduino Eagle One

Jesteś zainteresowany bezpłatną dotacją na sprzęt gastronomiczny?

Zostaw kontakt do siebie oddzwonimy wycenimy sprzęt dla Ciebie!

  Źródła:
  https://kpo.parp.gov.pl/
  https://www.parp.gov.pl/pomoc-de-minimis
  https://www.gov.pl/web/planodbudowy/o-kpo
  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/kpo/o-kpo/
  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

  Dodaj komentarz

  Facebook
  YouTube
  Instagram